30.536

Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 2009)Dit wetsvoorstel heeft tot doel de postmarkt volledig te liberaliseren waarbij een bepaald basispakket aan postdiensten beschikbaar en toegankelijk moet blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven.

Met dit voorstel ontstaan meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten voor de gebruiker. Het effect van de volledige liberalisering wordt met name op de zakelijke markt verwacht. In de Europese landen vindt de volledige liberalisering van de postmarkt in een verschillende snelheden plaats. Met dit voorstel wordt de Nederlandse postmarkt eerder vrijgegeven dan de Europese postrichtlijn beoogt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 17 maart 2009. Het voorstel is op 24 maart 2009 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SGP, D66, OSF, SP, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen. Tijdens de behandeling is de motie Schouw (D66) c.s. inzake het overleggen van een herijkte visie over het beleid rond de verhouding 'markt en overheid' aan de Eerste Kamer in de loop van dit jaar (EK 30.536, U) ingediend. Deze motie is op 24 maart 2009 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2006

titel

Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • regels voor postvervoerbedrijven. In tegenstelling tot de huidige Postwet, waarin hoofdzakelijk regels zijn opgenomen voor de houder van de concessie, zijn in het wetsontwerp regels voor alle aanbieders

    van postdiensten opgenomen.

  • de universele dienst. Het wetsontwerp bevat regels ten aanzien van onder meer de aanwijzing van de leverancier van de universele dienst, en de omvang, kwaliteit, tarieven en financiering van de universele dienst.
  • toezicht en handhaving. In het ontwerp zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het toezicht door het college, de informatieplicht, het kunnen geven van aanwijzingen, bestuursdwang, boetes en geschillenbeslechting.

Documenten

79
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten