30.600

Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)Het voorstel regelt de instelling van het Reach-systeem (Registratie, Evaluatie, beperkende maatregelen en Autorisatie van CHemische Stoffen) en de oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, teneinde de uitvoering van Verordening EG nr. 1907/2006 (rechtstreeks toepasselijk in de EU) en de richtlijn 2006/121/EG te effectueren. Met deze twee instrumenten zijn ruim veertig bestaande richtlijnen vervangen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 februari 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2006

titel

Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het Reach-systeem bevat:

 • Registratie: In het algemeen dient het bedrijfsleven informatie te verzamelen over de stoffen en moet die informatie tevens gebruiken om de stoffen veilig te beheren. Algemene registratieplicht voor stoffen die in hoeveelheden van 1 ton of meer worden vervaardigd of ingevoerd. Afzonderlijke regeling voor stoffen in voorwerpen. Geen registratieplicht voor polymeren;
 • Beoordeling: Middels een beoordeling moet erop vertrouwd kunnen worden dat het bedrijfsleven zijn plichten vervult alsmede kunnen onnodige proeven worden voorkomen. Er zijn twee soorten beoordeling:
 • 1. 
  Dossierbeoordeling: eerste doel is om onnodige dierproeven te voorkomen. De instanties bekijken de voorstellen om de kwaliteit te controleren en om te voorkomen dat een dierproef meermaals wordt uitgevoerd. Ook controleren de instanties of de registratiedossiers aan de eisen van een dossier voldoen.
 • 2. 
  Stoffenbeoordeling: instanties moeten nagaan of het bedrijfsleven meer informatie moeten verzamelen en indienen als een risico voor de mens/milieu wordt vermoed. Het ECA zal richtsnoeren publiceren om te bepalen welke stoffen wanneer moeten worden beoordeeld. Indien niet onderling kan worden afgesproken welke lidstaat een beoordeling van een stof uitvoert zal een geschillenprocedure gestart kunnen worden;
 • Vergunningenverlening: De gebruiksrisico's van stoffen met zorgwekkende eigenschappen worden beoordeeld en indien de risico's afdoende beheerst zijn/de sociaal-economische voordelen zwaarder wegen/geen geschikte alternatieven of substituten bestaan, dan wordt een gebruiksvergunnning verleend;
 • Beperkingen: Wanneer is aangetoond dat het noodzakelijk is risicobeperkende maatregelen voor de hele Europese Unie te nemen zijn er beperkingbepalingen opgenomen in de wetgeving. Een beperkingsbepaling kan een verbod inhouden maar ook voorwaarden voor het vervaardigen, gebruiken of verhandelen van een stof.

Het ECA dat wordt opgericht zal op communautair niveau de technische, wetenschappelijk en administratieve aspecten van het Reach-systeem beheren en zorg moeten dragen voor samenhang in de besluitvorming. Het beheert voorts de registraties, stelt criteria op voor de te beoordelen stofffen en beslist over verzoeken om meer informatie. Het verstrekt advies en aanbevelingen in de vergunnings- en beperkingsprocedures.


Documenten