30.515

Wijziging van de Opiumwet in verband met de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen in woningen en lokalen of bijbehorende ervenDit wetsvoorstel wijzigt de Opiumwet en creëert hiermee de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van art. 2 en 3 Opiumwet.

Met dit wetsvoorstel wordt het cannabisbeleid aangescherpt. Veel gemeenten, met name in de grensregio's, worden geconfronteerd met systematische handel in cannabis en ook harddrugs buiten coffeeshops om, dus vanuit woningen of andere lokalen. Dit gaat vaak, maar niet altijd gepaard met overlast voor de omgeving. Bestuursdwang op grond van art. 174a Gemeentewet is vaak ontoereikend om aan dergelijk situaties een einde te maken, omdat het lastig is steeds de noodzaak van verstoring van de openbare orde aan te tonen. Daarom wordt nu voorgesteld om de werking van art. 13b uit te breiden tot woningen en lokalen en de bijbehorende erven. In dat geval kan de burgemeester bestuursdwang inzetten tegen alle illegale verkooppunten wegens overtreding van de Opiumwet en hoeft verstoring van de openbare orde niet meer aangetoond te worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 april 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2006

titel

Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen of lokalen behorende erven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

14