30.901

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met de invoering van een kwalificatieplichtDit wetsvoorstel beoogt de schooluitval van minderjarige jongeren tegen te gaan door de invoering van een kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag. Hiermee wordt gedeeltelijk uitvoering gegeven aan de motie-Verhagen c.s. inzake een leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar (TK 29.454, nr. 8)PDF-document. Voor de jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar wordt een afzonderlijk wetsvoorstel voorbereid.

Het voorkomen van voortijdige schooluitval is in economisch en maatschappelijk opzicht van belang. Een geslaagde schoolcarrière draagt in positieve zin bij aan sociale cohesie, het beperken van de integratieproblematiek, het voorkomen van jeugdcriminaliteit, integratie van jongeren op de arbeidsmarkt en het vermijden van afhankelijkheid van sociale uitkeringen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 april 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2007 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 203 van 12 juni 2007.


Kerngegevens

ingediend

4 december 2006

titel

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met de invoering van een kwalificatieplicht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op 1 augustus 2007


Documenten

12