30.860

Implementatie vijfde richtlijn motorrijtuigenverzekeringDit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet op het financieel toezicht waarmee uitvoering wordt gegeven aan de vijfde richtlijn betreffende de verzekeringen tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (Vijfde WAM-richtlijn) (PbEU L 149)PDF-document.

Deze richtlijn heeft als doel de richtlijnen motorrijtuigenverzekering te herzien, waarmee wordt beoogd de in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering geboden bescherming van slachtoffers van ongevallen, veroorzaakt door motorrijtuigen, te actualiseren en te verbeteren. Tevens wordt beoogd leemten in te vullen en sommige richtlijnbepalingen te verduidelijking, waarbij de interpretatie en de toepassing ervan door de lidstaten verder worden samengebracht. Tenslotte wordt een oplossing geboden voor problemen die zich vaak voordoen om zo een doeltreffender interne markt voor motorrijtuigenverzekeringen tot stand te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 april 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2006

titel

Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de vijfde richtlijn motorrijtuigenverzekering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten