31.046

Wijziging van de EmbryowetDit wetsvoorstel wil de mogelijkheid laten bestaan om het verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo's voor andere doeleinden dan zwangerschap deze kabinetsperiode te handhaven.

In 2001 is de Embryowet aangenomen die het kweken van embryo's voor onderzoek voor een periode van vijf jaar verbiedt. Door de einddatum van 1 september 2007 uit de wet te halen, komt de regering een afspraak uit het regeerakkoord na. Daarin staat dat het kweken van embryo's voor onderzoek deze kabinetsperiode niet is toegestaan.

Door de termijn van vijf jaar te schrappen ontstaat er ruimte om een beslissing over het al dan niet laten vervallen van het verbod af te laten hangen van wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 2007

titel

Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2007. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2007, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 september 2007.


Documenten

23