30.896

Wet wegvervoer goederenDit wetsvoorstel heeft betrekking op het goederenvervoer over de weg met vrachtauto's waarmee de regelgeving wordt versoberd, de administratieve lasten worden verminderd en de handhaafbaarheid van de regelgeving wordt verbeterd.

Het wetsvoorstel betreft:

  • regels voor de toegang tot de markt van het binnenlands en het

    grensoverschrijdend beroepsvervoer en voor het eigen vervoer. Het gaat hierbij om het beroepsvervoer en eigen vervoer in Nederland en het grensoverschrijdend beroepsvervoer dat door de in Nederland gevestigde vervoerders wordt verricht;

  • eisen voor de toegang tot het beroep van beroepsvervoerder voor in Nederland gevestigde vervoerders;
  • taken, inrichting en financiering van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO);
  • regels voor het toezicht op de NIWO door de minister van Verkeer en Waterstaat;
  • toezicht op de naleving van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de WWG bepaalde, en
  • intrekking van de Wet goederenvervoer over de weg (WGW), met het bijbehorende overgangsrecht en met de benodigde aanpassingen van andere formele wetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 12 februari 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2007

titel

Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto's

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kunnen andere tijdstippen worden vastgesteld waarop de onderdelen van artikel 8.4 in werking treden.


Documenten