31.310

Modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholenDoel van het wetsvoorstel is te komen tot modernisering en vereenvoudiging van de regels in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en daarbij behorende beleidsregels over de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs (VO), waaronder het stichten van scholen, omzetting, splitsing, verplaatsing en het toestaan van nevenvestigingen.

Daarbij wordt tevens gestreefd naar vergroting van de autonomie van de scholen en naar vermindering van de administratieve lasten. Ook is het de bedoeling van dit wetsvoorstel om het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten bij de wensen van leerlingen/ouders, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.310, A) is op 18 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, SP, D66, Fractie-Yildirim en GroenLinks stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 296 van 24 juli 2008.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2007

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • het stichten van de eerste vestiging (hoofdvestiging) van een schoolsoort (vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs) en het omzetten van een openbare in een bijzondere school blijft geheel aan centrale regelgeving onderhevig; - de vorming van een volgende vestiging (nevenvestiging) van een schoolsoort, het verplaatsen van een vestiging van een school over een afstand van 3 kilometer of meer en onder meer uitbreiding met een of meer vbo-afdelingen is grotendeels een zaak van de samenwerkende scholen in een regio onder een beperkt aantal wettelijke randvoorwaarden (waaronder een aanvraagprocedure bij de minister);
  • de hindermacht van omliggende scholen wordt beperkt;
  • de vrijheid van de individuele school wordt vergroot bij vernieuwende vbo-programma's (doorontwikkeling vmbo), bij een vwo-school die voortaan een atheneum- en gymnasiumstroom mag aanbieden en bij omzetting vervalt de aanvraagprocedure. In het kader van de doorontwikkeling vmbo voorziet het wetsvoorstel in het regulier maken van intersectorale programma's. Daarnaast bevat het een wijziging van de benaming van de afdeling grafische techniek in grafimedia.


Documenten