31.458

Wet wijziging boetestelsel financiële wetgevingDit wetsvoorstel scherpt het boetestelsel in een aantal financiële wetten aan. De maximale bestuurlijke boete wordt verhoogd naar 2 miljoen of 4 miljoen euro bij recidive. In het huidige systeem is het boetemaximum € 900.000,-, maar in de praktijk kan niet meer dan € 450.000,- worden opgelegd. Met deze verhoging krijgen de boetes een meer afschrikwekkende werking en komen ze meer op het niveau van de ons omringende landen.

Met dit voorstel wordt het systeem van vaste boetebedragen aangevuld met een flexibel systeem voor zwaardere overtredingen. Er komen drie categorieën van boetes. Categorie 1 voor minder ernstige overtredingen die onder een dwangsom kunnen worden afgedwongen maximaal € 10.000 of € 20.000 bij recidive. Categorie 2 met een maximumboete van 1 miljoen of 2 miljoen euro bij recidive. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om consumentenbescherming, het niet-nakomen van verplichtingen met betrekking tot deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit van ondernemingen. En categorie 3 waarbij een maximumboete van 4 miljoen of 8 miljoen euro bij recidive kan worden vastgesteld, of maximaal twee keer het bedrag van het door de overtreder verkregen voordeel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie. Daarnaast kunnen nu ook individuele bestuurders beboet worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.458, A) is op 17 februari 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 als hamerstuk afgedaan. De commissie heeft op 3 juli 2009 een brief gestuurd naar de minister van Financiën met daarin een tweetal nadere vragen betreffende dit wetsvoorstel.

De wet is opgenomen in Staatsblad 327 van 31 juli 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 328 van 31 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2008

titel

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

16