31.419

Modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatieDit wetsvoorstel heef tot doel het democratische gehalte van de bedrijfslichamen te verbeteren.

De positie van bedrijfslichamen met publieke macht alleen kan worden voortgezet als de legitimatie correct is en de bedrijfslichamen zich van hun positie bewust zijn door grote transparantie van handelen en het zo helder mogelijk verantwoording afleggen over hun acties naar een ieder die geraakt wordt door het bedrijfslichaam. Bedrijfslichamen dienen zelf actie te ondernemen, waarbij de volgende kaders zijn aangegeven in het kabinetsstandpunt Toekomst PBO: eisen aan een code goed bestuur (1) om de vier jaar onderzoekt een bedrijfslichaam of er nog voldoende draagvlak is voor zijn voortbestaan (2) verscherpen van zowel het interne toezicht bij de bedrijfslichamen, als het externe toezicht dat door de SER wordt uitgeoefend (3) en financiële transparantie en verantwoording (4).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 september 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 als hamerstuk afgedaan. VVD en D66 is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 26 van 3 februari 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 187 van 23 april 2009.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2008

titel

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten