Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2009. Het is het tweede belastingplan van het Kabinet Balkenende IV. Dit belastingplan zet verdere stappen ter verwezenlijking van de ambities van het kabinet uit het Coalitieakkoord en het Beleidsprogramma. Het gaat daarbij onder andere om het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jong en oud.

In dit belastingplan worden verdere maatregelen voorgesteld ten behoeve van bevordering van de arbeidsparticipatie en een evenwichtige verdeling van lasten over burgers en bedrijven. Daarnaast zijn de maatregelen in dit belastingplan vooral gecentreerd rond de speerpunten bevordering van innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. Andere fiscale maatregelen voor 2009 zijn opgenomen in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009 (31.705).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.704, B) is op 25 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 zonder stemming aangenomen. VVD en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 565 van 29 december 2008.

De inwerkingtreding van artikel XVIII, onderdeel F is opgenomen in Staatsblad 134 van 24 maart 2009.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2009 (31.705) en Fiscale onderhoudswet 2009 (31.717).

Op 11 november 2008 vond een technische briefing plaats voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën.

De commissie heeft op 13 oktober 2008 een brief van de staatssecretaris van Financiën ontvangen inzake fiscale ondersteuning voor arbeidsongeschikte bijstandsgerechtigden die een onderneming starten en een toelichting op de uitvoering van de motie-Vedder-Wubben c.s. (EK 30.432, F) inzake de mogelijkheden om de maximumpremiegrondslag in de derde pijler te verhogen (EK 31.704, A). De commissie voor Financien heeft op 25 november 2008 een brief aan de staatssecretaris over de uitvoering van de motie-Vedder Wubben c.s. gestuurd. De commissie heeft op 16 december 2008 besloten de brief met het antwoord van de staatssecretaris van 9 december 2008 te betrekken bij de plenaire behandeling van het dit wetsvoorstel. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 10 december 2008 heeft uitgebracht (EK 30.432, H).


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2009)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2009, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel I, onderdelen A, P, Q, S, T, V, W en X, eerst toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast;
 • b. 
  artikel IV, onderdelen B, D, E, F en G, eerst toepassing vindt nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2009. Het artikel vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na dat tijdstip van inwerkingtreding.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid werkt artikel VI, onderdeel A, terug tot en met 1 januari 2008.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid werkt artikel IX, onderdelen A en B, terug tot en met 1 juli 2008.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid werken de artikelen IX, onderdelen C, E, F, eerste lid, H tot en met J, L, P tot en met R, X, XXI, onderdeel A, en XXIII, onderdelen D en E, terug tot en met 1 januari 2008.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid werkt artikel IX, onderdeel N, terug tot en met 1 april 2008.
 • 7. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, onderdelen C en D, en XXVII in werking met ingang van 1 april 2009.
 • 8. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVIII, onderdeel F, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 9. 
  In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXII terug tot en met 16 september 2008 voor aanslagen die op die datum nog niet onherroepelijk vaststaan.

Hoofdlijnen

Inhoud van het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende Belastingplan 2009:

Ondernemerschap

 • Stimuleren winst ondernemers in de inkomstenbelasting
 • Verlaging Vpb-tarieven vanwege uitblijven rentebox
 • Uitbreiding faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk
 • Uitbreiding faciliteiten zeescheepvaart

Inkomensbeleid

 • Doorwerkbonus en houdbaarheidsbijdrage
 • Verhoging maximale ouderschapsverlofkorting en ontkoppeling van levensloopregeling
 • Verhoging inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting
 • Koopkrachtpakket 2009

Mobiliteit en vergroening

 • Reductie van CO2-uitstoot
 • Afbouw BPM richting kilometerbeprijzing
 • Naar een emissiegerelateerde BPM
 • Verlaging MRB-tarief zeer zuinige personenauto's
 • Verlaging MRB-tarief personen- en bestelauto's op aardgas
 • Verhoging MRB-tarief motoren
 • Verhoging MRB-tarief voor Euro 0, I en II vrachtauto's
 • Verdere differentiatie bijtelling auto van de zaak
 • Fiscale vrijstelling waterstof

Lijfrenten

Vrijstelling sportorganisaties in de Successiewet

Aanpassing btw-vrijstelling medische diensten

Vliegbelasting

VerpakkingenbelastingDocumenten