31.360

Wijziging Wet financiering decentrale overheden ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctieDit voorstel van wet wijzigt de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) op een beperkt aantal punten.

De wijzigingen betreffen onder andere: wijziging van enkele definities (1), beëindiging van de hypotheekverstrekking aan 'eigen' personeel (2), de mogelijkheid tot een variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen (3), het toezicht op de kasgeldlimiet (4) en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie (5).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 536 van 18 december 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 537 van 18 december 2008.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2008

titel

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten