T00224

Toezegging bij afschaffing gebruikersdeel ozb op woningen 1De regering zegt toe dat, indien er sprake is van ongelijke behandeling ten aanzien van onroerende zaken die voor minder dan 70 procent voor woondoeleinden worden gebruikt en wel aan belastingheffing zijn onderwerpen, dit wordt meegenomen bij de Wet WOZ in 2006.


Kerngegevens

Nummer T00224
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_27
Status voldaan
Datum toezegging 29 november 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie evaluatie
Kamerstukken Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen (30.096)


Opmerking

Aan deze toezegging is reeds invulling gegeven door het amendement De
Pater - Van der Meer (30096), zoals aangenomen door de Tweede Kamer. De strekking van dit amendement is dat gemeenten voor het jaar 2006 een keuze hebben bij het verlenen van een vermindering van de OZB-aanslag nietwoningen. Voor 2007 is dat wettelijk vastgesteld.

Uit de stukken

EK 2005 - 2006, 30096, C Memorie van Antwoord - pag. 8

[...]

De leden van de VVD-fractie vragen aanvullend nog of er geen sprake is van ongelijke behandeling terzake onroerende zaken, die voor minder dan 70 procent voor woondoeleinden worden gebruikt en aan belastingheffing zijn onderworpen. De regering zal aan dit punt nog nader aandacht besteden.

Indien inderdaad sprake is van ongelijke behandeling zal de regering dit in 2006 meenemen bij de wet WOZ.

[...]

Mede namens de Minister en Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. RemkesHistorie

 • 30 augustus 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief BZK 2006-0000280024
 • 29 november 2005
  toezegging gedaan