30.096

Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het in het Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD en D66 neergelegde voornemen om het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen af te schaffen. Daarnaast worden, na overleg met de gemeenten, zowel de maximumtarieven als een maximering van de toegestane tariefstijging in de Gemeentewet opgenomen voor de OZB op bedrijfspanden en het eigenarendeel op woningen.

Het beoogde effect van deze maatregelen is zowel lastenverlichting op gemeentelijk niveau als beheersing van de lokale lasten. Gemeenten worden voor de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB gecompenseerd via het Gemeentefonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 oktober 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP en OSF stemden tegen. Tijdens deze behandeling is de Motie-Engels (D66) c.s. (EK 30.096, E) ingediend. Deze motie is later gewijzigd in Gewijzigde Motie-Engels (D66) c.s. inzake herstel van de inperking van het gemeentelijk belastinggebied (EK 30.096, F) Deze gewijzigde motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer op 13 november 2006 een brief (30.096, 26)PDF-document gestuurd, waarin verwezen wordt naar het rapport 'Scenario's gemeentelijk belastinggebied in relatie tot de bestuurlijke verhoudingenPDF-document' als reactie op de motie.

De wet is opgenomen in Staatsblad 725 van 29 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

27 april 2005

titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2005, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.


Documenten