T00271

Toezegging Vermogenstoets bij evaluatie Awb (29.934)Het punt van de vermogenstoets wordt meegenomen in de evaluatie van de Awb in 2011.


Kerngegevens

Nummer T00271
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2007_11
Status voldaan
Datum toezegging 20 november 2007
Deadline 31 december 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
dr. J.P. Rehwinkel (PvdA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Algemene wet bestuursrecht
dwangsombepalingen
evaluaties
vermogen
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29.934)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, 8

Blz. 275

De heer Kox: (…) Zijn er bijkomende problemen? De collega’s Dölle en Rehwinkel hebben al een aantal elementen genoemd, zoals de vermogenstoets. Uitkeringsinstanties denken misschien: ik zal je terugpakken door het geld dat je als dwangsom binnenhaalt, te verrekenen met je uitkering. Dan trekt men toch aan het kortste einde. Dat zal moeten worden geëvalueerd. Ik hoor graag van de regering – want die gaat daarover – hoe wij dat zouden moeten doen.

Blz.283

Minister Ter Horst: De heer Kox heeft mij proberen uit te dagen om te zeggen dat iedereen zelf over de centen mag beschikken die hij krijgt. Dat vind ik ook. Niemand in het kabinet zal zich daarmee bemoeien.

Blz.291

Minister Ter Horst: Voorzitter. De heer Rehwinkel ging nogmaals in op de mogelijkheden van de vermogenstoets. Ik sluit mij aan bij de oproep van de indiener aan gemeenten en andere bestuursorganen. Ik denk overigens dat wij hier niet zo negatief over hoeven zijn: 75% van de bijstandsaanvragers heeft immers een negatief vermogen.

De heer Rehwinkel (PvdA): Ik ben blij met deze opmerking van de minister en hoop dat zij dit ook onder de aandacht van haar collega van Sociale Zaken wil brengen, die hier per slot van rekening over gaat.

Minister Ter Horst: Er is ook gesuggereerd om dit bij de evaluatie te betrekken. Ik neem dit gaarne mee. (…)


Brondocumenten


Historie