29.934

Initiatiefvoorstel-Wolfsen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissenDit initiatiefvoorstel van het lid Wolfsen (PvdA) wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur. Het beoogt het bestuur te sanctioneren met het opleggen van een dwangsom bij het niet naleven van de wettelijke voorgeschreven beslistermijnen.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft termijnen waarbinnen de overheid moet beslissen. Deze termijnen beschermen burgers tegen onbehoorlijk gedrag van de overheid en ze verschaffen tevens rechtszekerheid omdat burgers zo weten binnen welke termijn ze duidelijkheid krijgen over het standpunt van de overheid. Het bestuur blijkt nu veelvuldig deze wettelijke termijnen te overschrijden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 29.934, A) is op 7 juli 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2007 zonder stemming aangenomen.

Dit wetsvoorstel is oorspronkelijk mede-ingediend door oud-Tweede Kamerlid Luchtenveld (VVD).


Kerngegevens

ingediend

14 december 2004

titel

Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

33