T00529

Toezegging Evaluatie flora- en faunawet (29.448)De Minister zegt toe bij de evaluatie van de Flora- en faunawet (doorlopend in 2007) zowel de procesvoering, de verdeling van bestuurlijke bevoegdheden als de inhoud van het beleid te betrekken: integrale analyse van de natuurbeschermingswetgeving.


Kerngegevens

Nummer T00529
Oorspronkelijke nummer tz_LNV_2006_1
Status voldaan
Datum toezegging 4 april 2006
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2003-2010)
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Flora- en Faunawet
Kamerstukken Verruiming mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten (29.448)


Opmerking

Op 15 juli 2008 heeft de Eerste Kamer een brief ontvangen van de Minister van LNV (kenmerk: TRCJZ/2008/2034) inzake evaluatie van de natuurwetgeving. De evaluatie van de natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet) is aan de Tweede Kamer toegezegd vóór 1 maart 2008.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, [24] – [1149-1153]

Blz. 1149

De heer Eigeman (PvdA): (…) Naar het oordeel van mijn fractie is het absoluut noodzakelijk dat wij een breder debat voeren over flora en fauna, over natuurbescherming en over de ontwikkeling van groene ruimte. Wij zullen dan zowel naar de inhoud als naar de procesvoering moeten kijken en daarbij bezien wat het juiste instrumentarium is en wie daarin welke taak uit te voeren heeft. Het is mijn beeld dat door de veelheid van wijzigingen de samenhang verloren gaat en de wet niet meer voldoet aan de oorspronkelijke bedoelingen. Is de minister bereid om met deze Kamer een dergelijk debat te voeren?

Blz. 1151

Minister Veerman: (…) Ik ben het met de heer Eigeman eens dat wij zorgvuldig moeten bekijken of de in de loop der tijd gegroeide verdeling van bestuurlijke bevoegdheden die in de Flora- en faunawet is neergelegd, wel aan dat beginsel voldoet en hoe die bevoegdheden in de praktijk worden uitgevoerd. Ik kan de heer Eigeman dan ook toezeggen dat ik die aspecten heel nadrukkelijk bij de aanstaande evaluatie van de Flora- en faunawet zal betrekken. Ik zal dan integraal naar de natuurbeschermingswetgeving kijken.


Brondocumenten


Historie

 • 15 juli 2008
  nieuwe deadline: 1 januari 2009
 • 11 juli 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Deze toezegging is voldaan met Kamerstuk 31.536 nr. 1 + bijlagen.
  documenten:
 • 4 april 2006
  toezegging gedaan