T00007

Toezegging BTW-CompensatiefondsMinister Remkes zal in een brief de cijfermatige vertaling van de instelling van het BTW-compensatiefonds in de periode 2003-2004 toelichten. Verder zal hij een nadere toelichting geven op het staatje in de begroting en de stelling van de minister dat dit uiteindelijk op de nullijn zal uitkomen.


Kerngegevens

Nummer T00007
Oorspronkelijke nummer tr_BIZA_2004_15
Status voldaan
Datum toezegging 17 februari 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden dr. A.A.G.M. van Raak (SP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen BTW
BTW-compensatiefonds
BTW-compensatiefonds, begroting
Kamerstukken Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 (29.200 VII)
Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2004 (29.200 G)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 18-912

[…]

Minister Remkes: […]

Door de presentatie in de begroting is een scheef beeld ontstaan van de effecten van onder meer de instelling van het BTW-compensatiefonds in de periode 2003/2004. Ik zeg de heer Van Raak toe dat ik de Kamer over de cijfermatige vertaling daarvan per brief zal informeren. Ik heb met belangstelling kennis genomen van de aanmoedigingen van de heer Van Raak in verband met de zuiveringseed. In eerste termijn heb ik hier al iets over gezegd, maar ik herhaal toch maar dat wegingen uit het verleden wellicht bezien moeten worden in het licht van de actuele ontwikkelingen. Ook hier geldt immers dat wij niet dogmatisch moeten denken. In het verleden is ook gezien dat hier iets kan schuren, omdat het niet ondubbelzinnig in een redelijke verhouding tot elkaar staat. Omdat dat zo is, behoort dit onderwerp met enige regelmaat in een parlementair debat te worden behandeld. De zuiveringseed behoort namelijk hoog in onze rangorde te staan. Over deze eed mag nooit en te nimmer twijfel bestaan.

De heer Van Raak (SP):

Kan de minister aangeven waarop hij precies in de toegezegde brief over het Gemeentefonds zal ingaan? De zuiveringseed heeft een politieke lading. Formeel klopt hetgeen de minister zegt. Als wij een debat voeren over afdrachtregelingen, zal het dan ook een politieke discussie zijn. Mijn partij en de meeste andere partijen zijn van mening dat in de politieke uitgangspunten van een beweging een goede afdrachtregeling hoort te zijn opgenomen.

Minister Remkes:

Ik nam nu juist de stelling in dat het mij niet op voorhand duidelijk is dat het formeel juist is. Om die reden wil ik hier dus nader naar kijken. Als het formeel juist is, heb ik niet de behoefte om mij te mengen in interne regelingen van politieke partijen over wat wel en niet geoorloofd is. Vanuit deze invalshoek zal ik het bezien. Bij de heer Van Raak was het beeld gerezen dat gemeenten 1,5 mld moeten inleveren. Ik heb dat beeld in eerste termijn weersproken. Als alles wordt verdisconteerd, komen wij in de komende jaren ongeveer op de nullijn uit. In de brief zal een nadere toelichting worden gegeven op het staatje in de begroting en mijn stelling dat het uiteindelijk op de nullijn zal uitkomen.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 23 april 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 17 februari 2004
    toezegging gedaan