T00653

Toezegging bij schipholwet 1Op verzoek van de CDA-fractie zegt de regering toe een wetsvoorstel te zullen indienen waarin is opgenomen: a) een regeling is opgenomen met betrekking tot de kostenoriëntatie, zoals genoemd in de artikelen 8.25, derde lid en 8.25 vijfde lid onder g, die de basis vormt voor de tarieven van de NVLS. b) een regeling waarin met betrekking tot belangrijke besluiten voor de NVLS in de statuten kan worden bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders daaraan goedkeuring moet verlenen eventueel zonder tussenkomst van de raad van commissarissen.


Kerngegevens

Nummer T00653
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2006_1
Status afgevoerd
Datum toezegging 20 juni 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Exploitatie luchthaven Schiphol (28.074)


Opmerking

Besluit commissie V&W d.d. 18 december 2007
Zie brief minister van Financiën inzake vragen van het lid van de Beeten over Schiphol (30/1/08)

Uit de stukken

Blz. 1467

  (…)

 De heer Lemstra (CDA):

 (…)

Wij willen transparantie in het tarievenbeleid.Dat is nu in wezen niet het geval, want de AMvB’s zijn niet officieel voorgelegd. Wij vragen de staatssecretaris om de AMvB, met name die over kosten waarop Schiphol zich oriënteert bij het bepalen van de tarieven, straks voor te hangen bij de Kamer, zodat in ieder geval de Tweede Kamer de kans heeft daarop te reflecteren. De vraag van de CDA-fractie na het vorenstaande is nu hoe de regering, in casu de minister van Verkeer en Waterstaat, zal omgaan met de kostenoriëntatie als genoemd in artikel 8.25d, onder lid 3. Zal zij bij de vaststelling van de AMvB’s als bedoeld in lid 12 van dit artikel en bij lid 5 van artikel 8.25 onder letter g, bij de toerekening van kosten ook letten op de opbrengsten van het nonaviationdeel of laat zij dit allocatievraagstuk in zijn geheel over aan de vervoerskamer van de NMa?

 (…)

blz 1512

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

(…)

De heer Lemstra heeft gezegd zich zorgen te maken

over de transparantie van het tarievensysteem

Bij de eerstvolgende wetswijziging zal worden geregeld dat een AMvB in de toekomst naar beide Kamers wordt gestuurd zodat het volledig kan worden behandeld als men daaraan behoefte heeft.

 Blz. 1469

  Van de Beeten (CDA)

 (…)

Belangrijk is dat in deze wet wordt vastgelegd dat met betrekking tot belangrijke besluiten in de statuten kan worden bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders daaraan goedkeuring moet verlenen, wat ons betreft eventueel zonder de tussenfase van de raad van commissarissen.

 (…)

Blz.1518, blz.1541

Minister Zalm:

(..)

Er moet natuurlijk ook tussen de reguliere bedrijfsvoering een zeker evenwicht zijn; de mogelijkheid moet uitgesloten worden dat voor iedere transactie steeds toestemming aan de aandeelhouders moet worden gevraagd. De onderneming moet natuurlijk enige flexibiliteit genieten. De aandeelhouder mag niet

op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar goed, aan majeure bedragen en investeringen lijkt mij het wel redelijk dat de aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleent. Ik ben dus voornemens om dat in de statuten op te nemen. Ik herhaal dat ik het gevoel heb dat een aparte wettelijke basis niet nodig is. Mocht dat voor de CDA-fractie een zeer principieel punt blijven – dat hoor ik wel in de tweede termijn – kan ik niet zeggen dat het verschrikkelijk veel kwaad kan om dat op enig moment in

de wet te regelen. Ik wil dan ook wel meewerken aan een

dergelijk wetsvoorstel. Ik kan mevrouw Sylvester geruststellen dat er geen novelle komt. Wij komen dus met een wetsvoorstel waarin de twee vandaag gedane toezeggingen gelijk in een

wetswijziging worden voorgelegd. De toezegging is dat ik het

wetsvoorstel samen met de staatssecretaris indien. Het is

dan van tevoren geregeld in het statuut en vervolgens

wettelijk ondersteund.Historie

 • 30 januari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   140293.01
 • 20 juni 2006
  toezegging gedaan