28.074

Exploitatie luchthaven SchipholDit wetsvoorstel regelt de exploitatievergunning en het sector-specifieke toezicht met betrekking tot de tarieven en voorwaarden voor het gebruik van de NV Luchthaven Schiphol.

Aanvankelijk werd dit geregeld in het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (27.603). De Tweede Kamer wilde echter alleen op basis van een afzonderlijk wetsvoorstel over het wettelijk kader van de beoogde privatisering van Schiphol beraadslagen. Met dit voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart wordt hieraan tegemoet gekomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Wilders, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling door de Eerste Kamer op 20 juni 2006 is de motie Sylvester (PvdA) c.s. inzake een aandeelhoudersovereenkomst (EK 28.074, I) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 juni 2006 na hoofdelijke stemming aangenomen met 33 stemmen voor en 31 stemmen tegen. De aanwezige leden van CDA en VVD stemden voor. De motie-Sylvester is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66, OSF en LPF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2001

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
  • 2. 
    Vanaf de inwerkingtreding van artikel 8.25d tot de inwerkingtreding van artikel II blijven de artikelen 36 en 37 van de Luchtvaartwet voor de luchthaven Schiphol buiten toepassing.

Documenten