De Minister-President zegt toe dat per jaar aan de Kamer zal worden gemeld hoe het met de uitvoering van de afspraken gaat inzake de consolidatie en (waar nodig) de verbetering van de positie van de Friese taal in het onderwijs.


Kerngegevens

Nummer T00115
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_14
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Onderwijs
commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Miljoenennota 2004 (29.200)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 3-173 (Schriftelijke antwoorden van de ministerpresident, minister van Algemene Zaken, op vragen, gesteld in de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen inzake het in het jaar 2004 te voeren beleid (29 200))

Vraag van de geachte afgevaardigde de heer Ten Hoeve (Onafhankelijke Senaatsfractie): Moet de conclusie niet zijn dat de eenheidsstaat, met zijn eenheidsregels, niet voldoet waar er sprake is van belangen die specifiek toebehoren aan en dús behartigd moeten worden door een specifieke regio of bevolkingsgroep? Vanuit die gedachte bouwt Nederland aan de inrichting van Europa, moet vanuit die gedachte ook binnen Nederland dan niet nog het een en ander veranderen? Decentralisatie en federalisme komen in de praktijk soms dicht bij elkaar, maar soms ook, principieel maar ook praktisch, is er een groot verschil.

Antwoord Minister-President :

Naar aanleiding van de beschouwing van de heer Ten Hoeve over gedecentraliseerde eenheidsstaat en minderheidstalen merk ik het volgende op. Op dit moment zijn de provincie Fryslân en de verantwoordelijke ministeries (OCW, BZK, Justitie en VWS) met elkaar in overleg om een uitvoeringsconvenant Friese taal op te stellen. Met dit uitvoeringsconvenant willen Rijk en provincie gezamenlijk invulling geven aan de verplichtingen die Nederland is aangegaan onder het Europees handvest minderheidstalen. Op basis van voorstellen van de provincie onder meer ook op het terrein van het onderwijs, worden afspraken gemaakt om de positie van de Friese taal in het onderwijs te consolideren en waar nodig te verbeteren. Dit alles gebeurt vanuit de gedachte dat een specifieke regio als Fryslân ook ter zake van de eigen taal en cultuur recht wordt gedaan binnen onze gedecentraliseerde eenheidsstaat. Per jaar zal aan de Kamer worden gemeld hoe het met de uitvoering van de afspraken gaat.Historie

 • 23 januari 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   EK 30.800 VIII, B
 • 21 oktober 2003
  toezegging gedaan