T00234

Toezegging bij afschaffing gebruikersdeel ozb op woningen 2Het rapport van de commissie-Eenhoorn zal worden uitgewerkt in een aantal scenario’s over de omvang van het gemeentelijk belastinggebied, die bij de volgende kabinetsformatie kunnen worden betrokken.


Kerngegevens

Nummer T00234
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2006_2
Status voldaan
Datum toezegging 20 december 2005
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen (30.096)


Opmerking

De ontwikkeling van de scenario's over de omvang en samenstelling van het gemeentelijke belastinggebied is opgenomen in de uitwerking van de motie Engels (30 096 F). Op 2 juni is de Tweede Kamer (met afschrift aan de Eerste Kamer) over de laatste stand van zaken rond lokale belastingen geïnformeerd. Voor de verkiezingen van 22 november zal nadere informatie over de uitwerking van de scenario's aan de Tweede en Eerste Kamer worden verstrekt.
Bron: Brief BZK 2006-0000280024, 30 augustus 2006

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, nr. 13 – 697

Blz. 697, de heer Engels (D66)

“Om deze reden vragen wij een uitspreek van de Kamer om te markeren dat in deze kabinetsperiode een verdergaande stap moet worden gezet dan een technisch onderzoek naar moegelijke modaliteiten voor een vervangende gemeentelijke belasting”.  

(…)

Blz. 704 en 706

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“De heer Engels heeft gevraagd om scenario-ontwikkeling. Wij zijn daartoe bereid. De Kamer heeft die toezegging, evenals de toezegging dat wij serieus zullen omspringen met het rapport van de commissie-Eenhoorn en de aanbevelingen die daarin worden gedaan”.

“Het rapport Eenhoorn ligt daarvoor als meest concrete aanleiding op tafel. Daaraan zal een technische uitwerking worden gegeven, zodat een en aner bij de volgende kabinetsformatie op tafel ligt”.

“De winst van dit debat is, dat de Kamer de toezegging heeft dat er daarnaast en in verband daarmee een beschouwing zal worden gegeven over scenario’s over de omvang van het gemeentelijk belastinggebied”.Historie

 • 13 november 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   2006-0000367502
 • 20 december 2005
  toezegging gedaan