T00557

Toezegging Algehele herziening Wet geluidhinder (29.879)De staatssecretaris zegt toe te zullen overgaan tot een algehele herziening van de Wet Geluidhinder op basis van de huidige uitgangspunten van de wet.


Kerngegevens

Nummer T00557
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2006_1
Status voldaan
Datum toezegging 6 juni 2006
Deadline 1 juli 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Brief
Categorie overig
Onderwerpen geluidhinder
herziening
Kamerstukken Modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase (29.879)


Opmerking

Deze toezegging is herhaald in het plenaire debat van 3 juli 2006: Handelingen 2005 – 2006 nr. 35, pagina 1660.

Uit de stukken

Kamerstuk 29879, G

Staatssecretaris Van Geel: (…) De commissie vindt dat deze constateringen moeten leiden tot een grondige herziening van het wettelijk instrumentarium ter bestrijding van geluidsoverlast en vraagt om een stappenplan dat betrokken kan worden bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek. (…) Ik ben van plan om als sluitstuk van deze fasegewijze aanpak nog in deze  kabinetsperiode een meer fundamentele herziening in procedure te brengen. Daarbij blijft het in de aanhef van de wet opgenomen uitgangspunt van de bescherming van het milieu en van de volksgezondheid onverkort van kracht.


Brondocumenten


Historie