T00350

Toezegging Overleg provincies (30.027)Minister Brinkhorst zegt toe dat hij de Kamer spoedig zal informeren over de resultaten van het overleg met de provincies over de wijzigingen in de Veegwet.


Kerngegevens

Nummer T00350
Oorspronkelijke nummer tz_EZ_2005_1
Status voldaan
Datum toezegging 6 oktober 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Kamerstukken Veegwet EZ 2005 (30.027)


Uit de stukken

Verslag van een schriftelijk overleg, Minister Brinkhorst.

[...]

Het wetsvoorstel bevat een groot aantal nuttige wijzigingen die geen verband hebben met deze kwestie. Indien onderdeel A van artikel IX van het wetsvoorstel niet in werking treedt, is het in mijn ogen niet nodig en wenselijk deze wijzigingen aan te houden totdat de resultaten van het overleg bekend zijn. Ik zeg u daarom toe dit onderdeel niet in werking te laten treden zonder instemming van uw Kamer. Over de resultaten van het overleg met de provincies zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.

[...]


Brondocumenten


Historie

 • 8 september 2009
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: omtrent deze toezegging kan vermeld worden dat in het ontwerpbesluit Omgevingsrecht, Kamerstuk 2008–2009, 31 953, nr. 6,
  vermeld staat dat de Minister van Economische Zaken bevoegd gezag is voor het afgeven van omgevingsvergunning voor mijnbouwwerken.
  Als het gaat om opslag van afvalstoffen die van buiten het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaarlijke stoffen mag de Minister van Economische Zaken geen vergunning verlenen zonder een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten. Hiermee is deze toezegging ingevuld.
 • 27 februari 2008
  Opmerking: Zodra de Eerste Kamer akkoord is met het wetsvoorstel WABO, zal de regering een Besluit voorhangen aan beide Kamers der Staten-Generaal waarin het bevoegd gezag wordt geregeld voor de milieuvergunning voor mijnbouwwerken.
 • 6 oktober 2005
  toezegging gedaan