Dit wetsvoorstel bevat wijzingen in een aantal wetten die behoren tot het domein van de Minister van Economische Zaken. Deze wijzigingen hebben tot doel wetstechnische gebreken en onduidelijkheden weg te nemen alsmede enkele inhoudelijke wijzingen aan te brengen.

Het betreft hier de Telecommunicatiewet (Tw), de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 en de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997. Daarnaast worden enerzijds nog enkele andere wetten gewijzigd welke wijzingen verband houden met de wijzigingen die worden voorgesteld in de Mijnbouwwet en anderzijds een aantal wetten die weliswaar niet behoren tot het domein van de minister van EZ maar waarin de voorgestelde wijzigingen uit praktische overwegingen in deze veegwet worden meegenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Op verzoek van de PvdA-fractie is de plenaire afhandeling van het voorstel als hamerstuk afgevoerd van de agenda van 6 september 2005. De Eerste Kamer heeft op 7 november 2006 dit voorstel samen met de Novelle Veegwet EZ 2005 (30.433) als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2005

titel

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met uitzondering van artikel XXIV, onderdelen a en b, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
  • 2. 
    Artikel XXIV, onderdeel a, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 juli 2001.
  • 3. 
    Artikel XXIV, onderdeel b, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 mei 2004.

Documenten

14