T00852

Toezegging Publieksinformatie recidiveregeling (30.324 / 31.278 / 31.340)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hofstra, toe met zijn ambtsgenoot van Justitie te zullen bezien hoe de relevante doelgroepen zullen worden geïnformeerd over de nieuwe recidiveregeling voor verkeersovertredingen.


Kerngegevens

Nummer T00852
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2008
Deadline 1 januari 2012
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden ir. P.H. Hofstra (VVD)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen motorrijtuigen
puntenstelsel rijbewijzen
rij-instructeurs
Kamerstukken Wijziging Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten (31.340)
Verbetering kwaliteit rij-instructeurs motorrijtuigen (31.278)
Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering puntenstelsel rijbewijzen (30.324)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [4] - blz. [174]

Blz. 175

De heer Hofstra (VVD): (...) Koninklijk Nederlands Vervoer, een organisatie waarbij veel vervoerders zijn aangesloten, wijst op de bijzondere omstandigheden voor mensen die beroepshalve veel onderweg zijn. Strafrechtelijk is er de mogelijkheid in de verkeerswetgeving om die mee te wegen. Net zo goed als strafrechtelijk bij het opleggen van boetes ook met de draagkracht van de persoon in kwestie rekening gehouden kan worden. Zien wij het juist dat, waar het gaat om de bestuursrechtelijke kant, dit helemaal geen rol meer speelt? Of bestaat de mogelijkheid om op de een of andere manier daar toch rekening mee te houden? (...) Wij gaan ervan uit dat dit alleen geldt voor motorvoertuigen en niet voor fietsers, voetgangers of de berijders van tractoren of Segways. (...) Kan bevestigd worden dat het uitsluitend geldt voor  motorvoertuigen? Hoe gaan voorlichting en communicatie te werk?

Blz. 181

Minister Eurlings: (...) Ik begrijp waar de opmerking van de heer Hofstra over mensen die beroepstechnisch een rijbewijs nodig hebben, vandaan komt. Hij memoreerde het KNV. Ik  vind wel dat wij moeten beseffen hoe serieus de overtredingen zijn, hoe serieus het is als iemand meerdere malen grof over de alcohollimiet heen gaat. Enerzijds kan men erop wijzen hoe groot de gevolgen zijn als iemand zijn vrachtwagenrijbewijs, dat hij nodig heeft voor zijn beroep, kwijt is, maar evengoed kan men er anderzijds op wijzen hoe groot de gevolgen zijn als wordt getolereerd dat iemand die met een zware vrachtauto de weg opgaat en door wijken heen rijdt, schijnbaar denkt zich zulk gedrag te kunnen permitteren. Wij hebben het laatste belangrijker gevonden dan het eerste. Juist omdat het een zo belangrijke overtreding betreft, hebben wij dan ook de ongeldigheidsverklaring alle  categorieën laten betreffen. Ik zeg de heer Hofstra toe dat ik samen met de ambtgenoot van Justitie zal bezien op welke wijze de relevante doelgroepen kunnen worden geïnformeerd over de strekking en reikwijdte van de recidiveregeling, opdat niet alleen duidelijk is wat bestuurders boven het hoofd hangt, maar vooral ook opdat de kans dat mensen zich door deze regeling anders gaan gedragen voordat zij gestraft worden, zo groot mogelijk wordt.


Brondocumenten


Historie