T00853

Toezegging Minimumstraffen (30.324 / 31.278 / 31.340)De minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van mevrouw Haubrich-Gooskens, toe de discussie over de invoering van minimumstraffen niet opnieuw te zullen entameren zonder overleg met de Kamer.


Kerngegevens

Nummer T00853
Status afgevoerd
Datum toezegging 21 oktober 2008
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen minimumstraffen
motorrijtuigen
puntenstelsel rijbewijzen
rij-instructeurs
Kamerstukken Wijziging Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten (31.340)
Verbetering kwaliteit rij-instructeurs motorrijtuigen (31.278)
Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering puntenstelsel rijbewijzen (30.324)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [4] - blz. [174]

Blz. 187

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter. Ik begrijp de vraag van mevrouw Haubrich goed, ook gelet op de discussie die wij in de Tweede Kamer hebben gevoerd over een bepaalde variant die in discussie is geweest, die zou kunnen lijken op minimumstraffen. Ik heb meermalen in de Tweede Kamer mijn standpunt daarover naar voren gebracht. Ik begrijp ook dat er overeenstemming is tussen mevrouw Haubrich en mij dat wij die weg niet moeten opgaan.

Dit wetsvoorstel draagt een specifiek karakter door bepaalde gevolgen van rechtswege te verbinden aan een recidiveren op het punt van delicten met de door mijn collega en mij omschreven risico's van de verkeersveiligheid. Een stelselwijziging die aan de  uitgangspunten van ons strafrecht zou tornen, zou ik niet willen verdedigen. Maar als het ooit in mijn hoofd zou opkomen, zo zeg ik u graag toe, dan zal ik u de kans geven om mij dat weer uit het hoofd te praten.


Brondocumenten


Historie

 • 27 juli 2011
  nieuwe status: afgevoerd
  Voortgang:
  Opmerking: De minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van mevrouw Haubrich-Gooskens, toe de discussie over de invoering van minimumstraffen niet opnieuw te zullen entameren zonder overleg met de Kamer. Deze toezegging is gedaan door de toenmalige Minister van Justitie. Zoals u weet heeft dit kabinet in het regeerakkoord opgenomen dat het kabinet voorstellen zal doen voor de invoering van minimumstraffen indien er sprake is van recidive bij zeer zware misdrijven. Deze toezegging kan uit uw overzicht verwijderd worden.
 • 28 juni 2011
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Toezegging T00853 is per abuis alleen naar de minister van Infrastructuur en Milieu gezonden in het totaaloverzicht van nog openstaande toezeggingen. Het onderwerp van de toezegging lijkt de commissie echter meer een aangelegenheid voor de minister van Veiligheid en Justitie en derhalve brengt zij deze toezegging alsnog bij u onder de aandacht.
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Justitie (Just.)
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Infrastructuur en Milieu
 • 14 oktober 2010
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister van Veiligheid en Justitie
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Justitie
 • 14 oktober 2010
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Verkeer en Waterstaat
 • 24 november 2009
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: De commissie kan instemmen met het voorstel om Toezegging Minimumstraffen (T00853)
  onder de noemer van ‘legisprudentie’ te registreren. Daarmee zal de toezegging op gezette tijden onder de aandacht van de regering worden gebracht.
 • 18 september 2009
  Voortgang:
 • 20 maart 2009
  nieuwe status: openstaand
  Opmerking: Primair
  V&W. De toezegging Minister van Justitie blijft staan.
 • 21 oktober 2008
  toezegging gedaan