T00902

Toezegging Buitenwerkingstelling amendement- Haverkamp (30.452)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Hillen en Vliegenthart, toe dat hij de Luchthavennota ter bespreking aan de Eerste Kamer zal voorleggen. Totdat de nota is besproken zal de door het amendement-Haverkamp ingevoegde wetsbepaling inzake een mogelijk luchthavensysteem niet in werking treden.


Kerngegevens

Nummer T00902
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Deadline 1 januari 2012
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden drs. J.S.J. Hillen (CDA)
dr. A. Vliegenthart (SP)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 590

Minister Eurlings: Om deze twee lijnen van betere regels en nationaal systeem te ontkoppelen, wil ik met de Kamer afspreken dat ik de Luchtvaartnota naar de Kamer stuur en dat wij die hier te uit en te na bespreken. Ik zal het amendement-Haverkamp over de uitsluiting van rechtsbescherming voor die paar luchthavens die misschien in het clubje-Schiphol komen, buiten werking stellen tot na het moment dat wij met elkaar over die Luchtvaartnota hebben gesproken. Als ik dat met de Kamer kan afspreken, ontkoppelen wij die twee momenten.

(...)

De heer Vliegenthart (SP): Voorzitter. Ik krijg graag even goed in kaart wat de minister nu aanbiedt. Als wij de Luchthavennota met elkaar bespreken maar er niet van overtuigd zijn dat het amendement werkelijk zinvol is en de minister dat amendement tot die tijd aanhoudt, kunnen wij dan ook met elkaar afspreken dat wij het ook niet zo gaan doen als een meerderheid daartoe besluit? Of is het over op het moment dat wij het besproken

hebben en zijn de omwonenden van zo'n luchthavensysteem vogelvrij?

(...)

De heer Hillen (CDA): Voorzitter. Volgens mij wordt met het amendement-Haverkamp alleen maar gesproken over indien luchthavens onderdeel uitmaken van een luchthavensysteem. Daar is nog niet toe besloten, maar zoals het zou kunnen gaan gelden voor Schiphol en een aantal andere luchthavens van nationale betekenis, zouden deze luchthavens onder hetzelfde wetgevingsregime vallen. Als de minister dan toezegt dat hij dat luchthavensysteem nog niet opzet, is het amendement op dat moment toch nog niet in actie in die zin dat het amendement op dat moment nog in werking is?

Minister Eurlings: Het is precies zoals de heer Hillen zegt. Ik zeg toe dat ik de Luchtvaartnota aan de Kamer zal voorleggen en dat wij daarover uit en te na zullen komen te spreken. Tot na die bespreking, en rekening houdend met de conclusies die in het debat zullen worden getrokken, ga ik dus niet over tot het instellen van een nationaal systeem. Dientengevolge laat ik het artikel dat is geamendeerd door de heer Haverkamp niet in werking treden. Dat zeg ik de Kamer hier toe ″for the record″.


Brondocumenten


Historie