T00924

Toezegging Monitoring onderscheid tussen beleidsregels en uitvoeringsregels in de praktijk (29.048)De minister van Economische zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten, toe, in de monitoring en evaluatie de kwestie “beleidsregels” en “uitvoeringsregels” te betrekken, zoals is geregeld in artikel 5 van het wetsvoorstel. De minister heeft per brief van 4 juli 2008 de Kamer laten weten dat beleidsregels een politieke keuze zijn en dat de NMa verantwoordelijk is voor uitvoeringsregels. Mocht blijken dat dit onderscheid in praktijk niet opgaat, dan zal deze kwestie aan de orde worden gesteld en eventueel worden opgelost met een wetswijziging.


Kerngegevens

Nummer T00924
Status afgevoerd
Datum toezegging 10 februari 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen evaluaties
monitoring
uitvoeringsregelingen
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom Warmtewet (29.048)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1088

(...)

De heer Reuten (SP): In haar brief van 4 juli 2008 aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat zij in de toekomst een strikter onderscheid wil maken tussen beleidsregels en uitvoeringsregels en dat zij die beleidsregels naar zich wil toetrekken. In de interpretatie van de minister van artikel 5 wordt het maken van de beleidsregels opgedragen aan de NMa. Het is niet het wetsvoorstel van de minister, maar dat van de initiatiefnemers. Zegt de minister dat dit artikel, in vervolg op haar brief van 4 juli, in de toekomst gewijzigd moet worden omdat zij de beleidsregels naar zich toe gaat trekken?

Minister Van der Hoeven: Ik begrijp wat de heer Reuten bedoelt. Misschien zit zijn bezwaar in het woord "beleidsregels″.

De heer Reuten (SP): Het is uw woord, uw term.

Minister Van der Hoeven: Het staat ook in het wetsvoorstel. Van de beleidsregels heb ik inderdaad gezegd dat er toezicht op gehouden moet worden. Als er politieke keuzen gemaakt worden, dan zijn die niet aan de NMa, maar aan de politiek. Zo simpel is dat.

Misschien wreekt zich hier ook wel dat er in de afgelopen periode binnen het relatiestatuut een aantal zaken veranderd is, vooral tussen het ministerie van Economische

Zaken en de NMa. Maar om nu daarom te zeggen dat er een nieuwe nota van wijziging moet komen? Met alle respect, het is de vraag of de heer Reuten dat de indieners moet aandoen.

De heer Reuten (SP): Nee, dat vraag ik helemaal niet. Ik vraag of de minister deze wet in de toekomst op dit punt zou willen wijzigen - zoals wel vaker een wet gewijzigd wordt - als consequentie van haar beleidsverandering. In de brief van 4 juli heeft de minister het niet over toezicht op beleidsregels, maar schrijft zij dat de beleidsregels door de minister gemaakt moeten worden. Het gaat niet om toezicht op door anderen te maken beleidsregels.

Minister Van der Hoeven: Ik begrijp wat de heer Reuten bedoelt. Het lijkt mij verstandig om dit, net als een paar andere dingen, mee te nemen in de monitoring en de evaluatie. Mocht blijken dat er zich problemen voordoen, dan kunnen wij daar in zijn totaliteit op terugkomen. Ik ben het ermee eens dat de zaken op een gegeven moment met elkaar in overeenstemming moet worden gebracht. Op dit moment schuurt het een beetje; dat moet ik de heer Reuten nageven. Laten wij dit meenemen in de monitoring en de evaluatie. Als er dan iets gewijzigd moet worden, kunnen wij het aan de orde stellen.

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1092

De heer Reuten (SP): Mevrouw de voorzitter. Ik dank de initiatiefnemers en de minister voor hun adequate beantwoording van mijn vragen in eerste termijn. Ik dank de minister voor haar toezegging over de evaluatie van het wetsvoorstel, met name van de in artikel 5 aangegeven delegatie van beleidsregels aan de NMa, dan wel zo nodig een eerdere wijziging van de voorliggende wet op dit punt.


Brondocumenten


Historie