T00931

Toezegging Analyse van de problemen en oorzaken van de kredietcrisis (31.700)De minister-president zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Schouw, toe samen met de minister van Financiën een gefundeerde analyse te zullen opstellen van de oorzaken en aanpak van de kredietcrisis. Daarbij zal ook gekeken worden naar governance.


Kerngegevens

Nummer T00931
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kredietcrisis
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 307

(...) 

De heer Schouw (D66): Juist omdat de discussie zo complex en ingewikkeld is, heb ik een eenvoudige tweedeling: eerst analyseren en vervolgens actie. Ik hoor de minister-president een aantal oorzaken noemen, analyses geven en acties noemen. Ik heb in mijn bijdrage gevraagd of wij van het kabinet een document kunnen ontvangen waarin de problemen en de oorzaken van de kredietcrisis goed gefundeerd geanalyseerd zijn. Als wij dit dan besproken hebben, kunnen wij deze analyse inbrengen in de internationale gremia. Komt deze analyse er?

Minister Balkenende: Daar ben ik zeker van. Wij verkeren nu een aantal weken in deze financiële crisis en als je kijkt naar het aantal debatten dat met name in de Tweede Kamer plaatsvindt, in het bijzonder met de minister van Financiën... Er wordt gesproken over crisismanagement en over stappen die nu noodzakelijk zijn. Op enig moment zullen wij meer de diepte ingaan en het hebben over de achtergronden en de oorzaken. Het is waar dat heel snel naar remedies wordt gekeken. Ook in mijn bijdrage is dat het geval. (...)  De heer Schouw heeft gelijk; wij zullen een extra slag moeten maken. Ik zal met de minister van Financiën spreken over de vraag wat de beste vorm is. Wij moeten ook bezien wat er aan materiaal beschikbaar is. Ik zal dit punt opnemen met de minister van Financiën en kom er misschien in tweede termijn op terug. Zullen wij het zo doen?

(...)

Blz. 309

De heer Schouw (D66): De minister-president heeft net een analyse toegezegd. Zou hij daaraan aspecten van governance en interventies, om het in de toekomst beter te regelen, kunnen koppelen? Kan dit vervolgens in het vroege voorjaar van 2009 zindelijk in dit Huis worden besproken? Anders gooit namelijk iedereen hier zijn eigen oplossinkjes en analyses in de groep. Als de minister-president deze handschoen opneemt, hebben wij het op een heel ordelijke manier geregeld.

Minister Balkenende: Dat is een kwestie van organisatie van het werk van de Kamer. Het is een bekende regel: als de Kamer behoefte heeft aan een debat, staan wij daar graag voor open. Ik moet wel even kijken hoe de verhouding zal zijn tussen het debat in de Tweede Kamer en in de Eerste. Daar zal ik in het kabinet nader over spreken.

De heer Schouw (D66): Maar de minister-president moet het materiaal voorbereiden, bereid zijn om een diepgravende en goede analyse te maken en oplossingsrichtingen aan te dragen die raken aan governance vraagstukken en toezichtvraagstukken.

Minister Balkenende: Nog even los van wat wij nu concreet afspreken, denk ik dat deze debatten zeker gaan komen in de komende maanden. Er zal op meerdere plaatsen over dit onderwerp worden gesproken, nationaal en internationaal. Dat betekent ook dat het kabinet, de heer Schouw heeft daar helemaal gelijk in, de mind moet opmaken en met documenten moet komen. Uiteraard zijn wij graag bereid om met uw Kamer het gesprek hierover te voeren.


Brondocumenten


Historie