Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2009. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2009.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 14 oktober 2008 een brief van de staatssecretaris van Financiën ontvangen inzake de belangstelling van pensioenfondsen voor indexleningen (EK 31.700, A + bijlage).

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) door de Eerste Kamer vonden plaats op 4 november 2008. Tijdens deze Algemene Politieke Beschouwingen werden de motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagt (EK 31.700, B) en de motie-Werner (CDA) c.s. inzake het veilingsysteem voor de emissierechten van CO2 en het voorkomen van carbon leakage (EK 31.700, C) ingediend. De Motie-Schuurman c.s. is op 11 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. Tevens is de Motie-Werner c.s. na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD en PvdA stemden tegen.

De minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 20 februari 2009 (EK 31.700, G) een reactie gegeven op de motie-Schuurman c.s. (EK 31.700, B) over de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagt. Bij brief van 21 september 2009 (EK 32.123, B) heeft de minister de voortgangsrapportage over de in de brief van 20 februari 2009 genoemde initiatieven aan de Kamer aangeboden. Bij brief van 30 maart 2010 (TK 31.793, nr. 39) heeft de minister van VROM de publicatie «Schaarste & Transitie, kennisvragen voor toekomstig beleid» aangeboden. In grote lijnen waren de bevindingen van deze verkenning al geschetst in de voortgangsbrief van 21 september 2009.

De commissie voor Financiën heeft op 9 september 2011 nog een verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500, Y) met de minister-president, minister van Algemene Zaken, over deze toezegging uitgebracht. De commissie heeft dit verslag op 27 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.

De Algemene Financiële Beschouwingen (AFP) vonden plaats op 25 november 2008. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 18 november 2008 de antwoorden van de regering op vragen van de commissie ter voorbereiding van deze Beschouwingen voor kennisgeving aangenomen. Deze vragen en antwoorden zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg dat de commissie op 14 november 2008 heeft uitgebracht (EK 31.700, D) . De commissie heeft op 1 december 2008 een brief ontvangen van de minister van Financiën over de garantiestelling van Britse spaartegoeden in IJslandse banken door het Verenigd Koninkrijk (EK 31.700, E met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten