T00937

Toezegging Inzicht uitstroomcijfers jongeren (31.700)De minister-president zegt de Kamer toe te zullen kijken naar de suggesties van de heer Thissen om uitstroom van jongeren zonder startkwalificatie tegen te gaan.


Kerngegevens

Nummer T00937
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 april 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen onderwijs
startkwalificaties
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

 Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 320

(...)

De heer Thissen (GroenLinks): U sprak heel snel zojuist over jongeren. Dat was een enorme spraakwaterval. Wat ik daarin gemist heb - misschien hebt u het wel gezegd - is waaruit blijkt dat dit kabinet de urgentie ziet van het gegeven dat zo'n 40.000 jongeren per jaar zonder startkwalificatie vmbo, mbo, maar ook havo of vwo verlaten, met alle gevolgen van dien. Ik heb een aantal suggesties gedaan. Maak school weer aantrekkelijker voor die kinderen en jeugdigen. Zorg ervoor dat jongeren die zijn uitgevallen, nadat zij hun probleem hebben overwonnen dan wel leren beheersen, elke dag opnieuw weer kunnen beginnen op school. Laat dus de rechtmatigheidseis van de teldatum vallen en geef scholen de opdracht om elke dag weer een nieuwe start te kunnen maken met jongeren. En probeer, in navolging van wat u nu al doet met de vakscholen, de methodiek van de centra voor vakopleiding - die helaas, helaas verdwenen is - weer te introduceren.

(...)

Blz. 321

Minister Balkenende: Ten tweede heb ik in de praktijk gezien welke voordelen het kan hebben wanneer je in de praktijk bepaalde onderwijsvormen geeft. Ik heb dat bijvoorbeeld in Rotterdam kunnen constateren. Jongeren die in een filiaal van de Hema of van V&D een opleiding krijgen, doen het veel beter en raken meer gemotiveerd, omdat zij weten dat het zinvol is, daar bezig te zijn. Je ziet ook dat de uitstroomcijfers beter worden. Dit is ook voor het huidige kabinet een belangrijk aandachtspunt. Ik zal laten nagaan hoe de suggesties van de heer Thissen zich verhouden tot waar wij zelf al mee bezig zijn. Hij en ik verschillen niet wat de oriëntatie betreft. De uitstroom moet echt beter wat de startkwalificaties betreft. Wij zien het grote probleem van jongeren die kansen gaan missen en wij zijn met tal van zaken bezig. Ik zal de afstemming in de gaten houden van de exacte voorstellen die u hebt gedaan.


Brondocumenten


Historie