T00939

Toezegging Rol lokale overheden bij energievoorziening (31.700)De minister-president zegt de Kamer toe met de VNG te zullen spreken over de rol en verantwoordelijkheid van de lokale overheden bij de energievoorziening.


Kerngegevens

Nummer T00939
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 juli 2010
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. H.C.P. Noten (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen energie
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 336

(...) 

Minister Balkenende: Er vindt overleg plaats met de decentrale overheden. Ik begrijp zeer goed dat u vraagt of het verstandig is om te verkopen in deze tijd. Ik denk dat je dan een dief van je eigen portemonnee bent, gezien de marktontwikkelingen. Ik hecht er echter wel aan, te zeggen dat het hun verantwoordelijkheid is. Voor het overige heb ik gesproken van het overleg dat er plaatsvindt. Uw signaal dat u zich afvraagt of het opportuun is in deze tijd om te verkopen, begrijp ik zeer wel. Dat is een legitieme vraag en die begrijp ik zeer goed.

De heer Noten (PvdA): U zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de lokale overheden, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet het geval. Uiteindelijk, als wij met zijn allen beslissen dat lokale overheden niet moeten handelen in het belang van het hele land, dan zult u ingrijpen zoals u dat ook op dit moment al doet bij lokale overheden in een ander dossier.

Minister Balkenende: Mijnheer Noten, wij hebben regelmatig overleg met de medeoverheden. Laat ik u toezeggen dat ik in ieder geval met de voorzitter van de VNG zal spreken over de vraag die u nu formuleert. Dat lijkt mij een interessant discussiepunt.


Brondocumenten


Historie