T00979

Toezegging Actualisering rapport verhouding markt en overheid (30.536)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van de heer Schouw, dat hij het rapport inzake de verhouding tussen markt en overheid zal actualiseren en naar de Kamer zal zenden en hierover met de Kamer in debat te gaan.


Kerngegevens

Nummer T00979
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen actualisering
overheid
Kamerstukken Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 2009) (30.536)


Uit de stukken

Handelingen EK 2008-2009, nr. 25, blz. 1289

(...)

 De heer Schouw (D66): Op de charmante aangeving van de heer Doek heb ik in mijn eerste termijn iets gezegd over de verhouding tussen markt en overheid. Dit lijkt onze fracties en een aantal andere fracties hét moment om eens goed te kijken naar de verhoudingen tussen markt en overheid. Wat doe je publiek en wat doe je privaat? In het verleden zijn hiervoor een aantal beleidslijnen uitgezet. Wij hebben een economische crisis en wij discussiëren over het toezicht. Volgende week gaan wij stemmen over de liberalisering van de postmarkt. Wij voeren discussies over de publieke en private taken in de zorg, in het onderwijs en op het gebied van wonen. Een aantal fracties wil graag dat het departement van Economische Zaken de regie neemt bij het geven van een duidelijke visie hierop. Dan kan deze Kamer beschikken over herijkte kaders. Op dit punt leg ik de Kamer de volgende motie voor.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mede als gevolg van de economische ontwikkelingen en discussies over het

toezichtsinstrumentarium een geactualiseerd inzicht in de verhouding tussen markt en overheid

wenselijk is;

constaterende dat het wenselijk is om beter zicht te krijgen op maatregelen en instrumenten voor

adequate borging en sturing van publieke taken en belangen;

constaterende dat een systematisch inzicht in een verschuivend beleidspatroon over de verhouding

tussen markt en overheid in de andere Europese landen ontbreekt;

constaterende dat het ministerie van Economische Zaken de regie voert over het beleid rond de

verhouding tussen markt en overheid;

overwegende dat herijking van het beleid over de verhouding tussen markt en overheid nodig is om

toekomstige voorstellen te kunnen afwegen;

verzoekt de regering in de loop van dit jaar een herijkte visie op het beleid rond de verhouding

markt en overheid aan de Eerste Kamer te overleggen met inbegrip van bovenstaande overwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter U (30536).

[..]

Handelingen EK 25 - 1293

Staatssecretaris Heemskerk: Met de verhouding tussen markt en overheid en de rol die het ministerie van Economische Zaken daarin heeft, zijn wij iedere dag bezig. Wat doet het kabinet wel en wat niet? Wat laat je aan de partijen over? Wanneer corrigeer je? Daarover hebben wij een zeer grondig rapport opgesteld. Dat is uitgebreid met de Tweede Kamer besproken. Dit is echter een mooie kans om dat onderzoeksrapport, dat overigens niet zo dik zal worden als de vorige keer, op een geschikt moment en met een actualisatie aan de Eerste Kamer te doen toekomen. Ik zie uit naar een debat hierover. Ik zie de motie dus als ondersteuning van het beleid en voer haar graag uit.

DEBAT 24 maart 2009

De heer Schouw (D66): Mevrouw de voorzitter. Op het aller-, aller-, allerlaatste moment van het debat van vorige week heeft de staatssecretaris gezegd dat hij de motie graag wil uitvoeren. Wij kunnen dat registreren onder de toezeggingen. De motie wil ik dan ook intrekken.

De voorzitter: Aangezien de motie-Schouw (30536, letter U) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.


Brondocumenten


Historie