30.569

Stemmen in stembureau naar keuze binnen de eigen gemeenteDit wetsvoorstel verbetert door een wijziging van de Kieswet en enige andere wetten de mogelijkheden voor burgers om te stemmen. Het wordt mogelijk om met een stempas binnnen de eigen gemeente te stemmen in een (mobiel) stembureau naar keuze. Het is niet meer nodig om eerst een kiezerspas aan te vragen.

Met dit voorstel krijgen gemeenten ook de mogelijkheid om de openingstijden van de stembureau's aan te passen aan de locatie. Een stembureau op een treinstation zou bijvoorbeeld al om 7.00 uur open kunnen gaan. De hoofdregel blijft dat stembureau's geopend zijn van 7.30 tot 21.00 uur. Daarnaast wordt de identificatieplicht ingevoerd. Als een kiezer zich niet kan identificeren wordt deze kiezer niet toegelaten tot de stemming.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.569, A) is op 16 juni 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2009 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 452 van 24 november 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 483 van 24 november 2009.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 14 december 2010 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2010 (EK 30.569, D met bijlagen) inzake het ten onrechte opnemen van stempassen in het register ongeldige stempassen (in verband met toezegging T01086) besproken en beschouwt de toezegging als voldaan.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2009

titel

Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten