T00998

Toezegging Indirecte lozing (30.818)De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Vries en Meindertsma, toe bij de evaluatie van de wet te zullen kijken naar het probleem van de indirecte lozingen en tot het evaluatiemoment – mede gebruikmakend van het LBOW – een vinger aan de pols te houden.


Kerngegevens

Nummer T00998
Status voldaan
Datum toezegging 27 januari 2009
Deadline 1 januari 2015
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen lozingen
Waterwet
Kamerstukken Waterwet (30.818)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 19 – blz.

Blz. 973

Mevrouw De Vries-Leggedoor (CDA): Wat betreft de indirecte lozingen denken wij allemaal dat wij het goede doen, maar er zijn verschillende opvattingen over waar dit het beste zou kunnen, ook bij de diverse takken in Nederland. Het lijkt mij niet verkeerd om bij een eventuele evaluatie goed te kijken of het wel of niet goed is gebeurd en of het wel of niet anders had moeten gebeuren.

Mevrouw Meindertsma (PvdA): Ik sluit me graag aan bij de opmerkingen van mevrouw De Vries over de indirecte lozing. Ik wil daar wel iets verder in gaan; bij indirecte lozing gaat het dus echt om de handhaving en daarvoor is zeer veel technische kennis van het zuiveringsproces, die gemeenten op dit moment niet hebben, nodig. Het zou heel goed en verstandig te zijn om wel een beetje in de gaten te houden dat niet de ene gemeente het wel doet en de andere gemeente het niet.

Blz. 974

Staatssecretaris Huizinga-Heringa: Voorzitter. Mevrouw De Vries en mevrouw Meindertsma vragen mij een vinger aan de pols te houden als het gaat om de indirecte lozing. Ik zeg hen toe dat ik dat doe. Bij de evaluatie zullen wij daar zeker naar kijken. Ook in de LBOW kunnen wij alvast geluiden opvangen van hoe dat gaat.


Brondocumenten


Historie