32.018 (R1885)

Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit voorstel van rijkswet regelt de inrichting, organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) in het kader van de wijziging van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd aan harmonisatie in het opsporingsbeleid, samenwerkingsafspraken en de naleving daarvan.

Met het oog op de lokale inbedding heeft elk van de landen een eigen openbaar ministerie (OM). Het OM valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Justitie van het land. Zij zijn bevoegd de procureur-generaal (PG) aanwijzingen te geven met betrekking tot opsporing en vervolging van strafbare feiten in hun land. De drie openbare ministeries worden geleid door één gezamenlijke PG. Daarnaast is er voor gekozen in enkele bepalingen samenwerkingsafspraken neer te leggen, onder andere op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit en onderlinge inzetbaarheid van officieren van justitie.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.018 (R1885), A) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2009

titel

Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

 • Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden krijgen ieder een eigen OM onder leiding van een gemeenschappelijke PG die ook PG is van het OM van de BES-eilanden.
 • De PG :
  • beschikt voor zijn ondersteuning over een parket waarvan in ieder geval een advocaat-generaal deel uitmaakt;
  • is PG bij het Hof (op Curaçao) maar houdt ook kantoor op Sint Maarten en de BES-eilanden. Op het kantoor op Sint Maarten is een medewerker van de PG werkzaam is die in elk geval is belast met enkele ondersteunende taken;
  • voert het beheer van het OM in elk van de landen en is zelfstandig bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (onafhankelijk van ministers);
  • krijgt een bijzondere taak bij de dwingend medewerking vorderen van de korpschefs voor de inzet van mensen en materieel.
 • over het totale opsporings- en vervolgingsbeleid worden afspraken gemaakt, het beleid ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit wordt op elkaar afgestemd,
 • enkele belangrijke bepalingen over de rechtspositie van de leden van het OM (aanstelling en ontslag) worden bij algemene maatregel van rijksbestuur geregeld.

Documenten

28