31.859

Aanpassingswet dienstenrichtlijnDit voorstel is één van de voorstellen ter implementatie van de dienstenrichtlijn EG-richtlijn 2006/123/EGPDF-document in de Nederlandse regelgeving. Dit voorstel is het gevolg van een screening en een aanvullende doorlichting waarin gekeken is naar wettelijke bepalingen die strijdig zijn met bepalingen in de Dienstenwet en de dienstenrichtlijn. Tenslotte is bekeken hoe de vergunningstelsels die onder de dienstenrichtlijn vallen voldoen aan het uitgangspunt, dat de vergunning wordt geacht te zijn verleend als op de aanvraag voor een vergunning niet tijdig is besloten. Het zogenaamde lex silencio positivo.

Met dit voorstel wordt ook de samenwerking tussen Nederlandse instellingen en de autoriteiten in andere lidstaten op het gebied van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.859, A) is op 26 november 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2009

titel

Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376 /6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13