Dit wetsvoorstel regelt de organisatie van de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden), zoals die gaat gelden na de wijziging van de staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden binnen het Koninkrijk. Daarnaast worden de onderwerpen vastgelegd die op basis van Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (32.019 (R1886)) aan de landen zijn overgelaten.

Het Nederlandse systeem van de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing is het uitgangspunt van dit voorstel. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de beheerder van het brandweerkorps BES. De eilandbesturen zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De rijkswet Politie regelt een groot aantal onderwerpen op het gebied van de politie. Dit voorstel bevat bepalingen over de inrichting en organisatie van het politiekorps BES, de taken van de marechaussee en het verlenen van bijstand aan de politie.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.207, A) is op 18 mei 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2009

titel

Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten