T01115

Toezegging Kabinetsstandpunt social return (31.780)De minister van SZW zegt, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, toe het kabinetsstandpunt over de plaats van social return in het aanbestedings- en inkoopbeleid van de rijksoverheid naar de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T01115
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2009
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsparticipatie
langdurig werklozen
reïntegratie
Kamerstukken Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 10 – blz. 307

Minister Donner:

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer is er een motie van mevrouw Hamer aangenomen die ook betrekking heeft op ″social return″. […] Over een meer bijzonder punt dat op mijn terrein ligt, namelijk de vraag op welke wijze ik dit instrument kan gebruiken om de inschakeling van mensen in de Wajong of de WSW te bevorderen, had ik al toegezegd dat ik de Kamer een brief zou sturen. Ook daarover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Ik heb toegezegd dat ik nog voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in ieder geval op dat aspect zal ingaan.


Brondocumenten


Historie