31.780

Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatieDit wetsvoorstel voegt aan de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) een nieuw stelsel ter bevordering van de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten toe. Hiermee worden de kansen op betaalde arbeid voor jongeren met een beperking vergroot. Zij krijgen meer uitzicht op werk en worden daardoor minder afhankelijk van een uitkering.

Het huidige stelsel voor de bevordering van arbeidsparticipatie blijft bestaan voor de jonggehandicapten die al een uitkering op grond van de Wajong ontvangen. Het nieuwe stelsel gaat gelden voor jongeren die vanaf 2010 in de Wajong komen. Dit nieuwe stelsel gaat uit van wat jongeren met een beperking nog wel kunnen, en niet van hun beperkingen. Werk komt voorop te staan. Het UWV zorgt daarbij voor ondersteuning. Bovendien wordt het voor jonggehandicapten altijd duidelijk wat hun inkomen wordt als ze (meer) gaan werken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.780, A) is op 21 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 24 november 2009. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 december 2009 aangenomen. PvdA, CDA, OSF, ChristenUnie, SGP en D66 stemden voor. Tijdens het debat op 24 november 2009 werden de motie-Thissen (GroenLinks) c.s. (EK 31.780, G), de motie-Westerveld (PvdA) c.s. (EK 31.780, H) en de motie-Goyert (CDA) c.s. (EK 31.780, I) ingediend.

Tijdens een heropening van de plenaire beraadslaging op 1 december 2009 is de motie-Thissen gewijzigd in EK 31.780, J. Deze gewijzigde motie is op dezelfde dag verworpen. GroenLinks en SP stemden voor. De motie-Westerveld is op 1 december 2009 aangehouden en op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De motie-Goyert is op 1 december 2009 met algemene stemmen aangenomen.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vonden plaats bij zitten en opstaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 580 van 30 december 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 581 van 30 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2008

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten