T01130

Toezegging Evaluatie integratie projectmer en passende beoordeling (31.755)De minister van VROM zegt toe bij de evaluatie van de nieuwe mer-wetgeving de Kamer te informeren over de praktijkervaringen van het integreren van de mer bij projecten en de passende beoordeling (o.b.v. de Natuurberschermingswet). Mocht daaruit blijken dat koppeling van de passende beoordeling aan projectmer in de praktijk onvoldoende invulling krijgt, dan zal de minister van VROM op dat moment overwegen of alsnog een wettelijke koppeling gelegd moet worden en de Eerste Kamer daarover raadplegen.


Kerngegevens

Nummer T01130
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2009
Deadline 1 juli 2013
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Brief
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
milieueffectrapportage
Kamerstukken Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (31.755)


Uit de stukken

Kamerstuk 31755, I, blz. 4

De minister van VROM:

Het kan voor een project noodzakelijk zijn om zowel een MER als een passende beoordeling op te stellen. In de memorie van antwoord en tijdens de plenaire behandeling heb ik aangegeven waarom de minister van LNV en ik voorstellen om deze koppeling niet verplicht te stellen voor projecten en waarom de verplichte koppeling wel geldt voor plannen. In de gevallen dat het zinvol is, willen wij een koppeling van passende beoordeling en projectmer zoveel mogelijk bevorderen. De introductie van één loket in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zal voor locatiegebonden activiteiten integratie tussen de milieuvergunning en de vergunning op grond van de Nb-wet 1998 bewerkstelligen. Daarnaast zal de minister van LNV, na stemming over de motie, de bevoegde gezagen ter stimulering per brief informeren over de mogelijke voordelen van integratie. Hiermee wordt integratie voldoende geborgd. Ik zal u bij de evaluatie van de nieuwe mer-wetgeving informeren over de praktijkervaringen. Mocht daaruit blijken dat koppeling van de passende beoordeling aan projectmer in de praktijk onvoldoende invulling krijgt, dan zal ik op dat moment overwegen of alsnog een wettelijke koppeling gelegd moet worden en u daarover raadplegen.

Dit alles overziende en gezien het belang van een snelle inwerkingtreding betekent dit voor mij dat ik motie 31 755 G ontraad.


Brondocumenten


Historie