32.194

Verruiming mogelijkheden voordeelontnemingDit wetsvoorstel verruimt in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten de mogelijkheden om veroordeelde de winst als gevolg van criminele activiteiten af te nemen.

Met dit voorstel wordt voorzien in de invoering van wettelijke bewijsvermoedens over de criminele herkomst van het vermogen van de veroordeelde, wordt het mogelijk om een "anderbeslag" te leggen uitgebreid en wordt het mogelijk onderzoek te doen naar het vermogen van de veroordeelde nadat de betalingsverplichting onherroepelijk is geworden. Daarnaast kan als bijkomende straf een reisverbod worden opgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.194, A) is op 20 april 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2009

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten