T01168

Toezegging Reparatie wetgeving (31.890)De minister voor Jeugd en Gezin zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Ten Horn en Laurier, toe dat de bewindslieden van SZW met een reparatie zullen komen van het onbedoelde effect van de koppeling tussen de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder en de ontvangst van kinderbijslag.


Kerngegevens

Nummer T01168
Status voldaan
Datum toezegging 19 januari 2010
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister voor Jeugd en Gezin
Kamerleden dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
drs. J.P. Laurier (GroenLinks)
drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen alleenstaande ouders
bijstand
kinderbijslag
Kamerstukken Recht op kinderbijslag voor 16- en 17 jarigen (31.890)


Opmerking

Voortzetting debat op 26 januari 2010

Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 15 – blz. 547

Mevrouw Ten Horn (SP): In de beantwoording van onze vragen van december jongstleden gaf de minister aan dat de bewindslieden van SZW hebben aangegeven dat zij voornemens zijn dit punt door middel van een reparatie te regelen, teneinde te voorkomen dat de alleenstaande ouder op een lagere uitkering aangewezen zou raken door het verlies van kinderbijslag. Is deze reparatie inmiddels geschied? Wanneer zal deze anders uiterlijk geregeld zijn? Mijn fractie is van mening dat dit toch eerst goed geregeld zal moeten zijn, voorafgaand aan inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat wij vandaag behandelen. Kan de minister toezeggen dat toepassing van deze wet verder geen andere gevolgen zal hebben voor het inkomen van de ouders?

Handelingen I 2009-2010, nr. 15 – blz. 550

De heer Laurier (GroenLinks): Tot slot: een duidelijk en groot bezwaar van mijn fractie is dat het intrekken van de kinderbijslag grote consequenties kan hebben voor de inkomenspositie van mensen. Mevrouw Ten Horn wees er al op dat dit mede een criterium is bij het bepalen van de kindertoeslag in de bijstand. Reparatie is toegezegd, maar die hebben wij nog niet gezien. Wij weten dus ook niet op welke basis dat zal plaatsvinden. Het baart ons zorgen dat de consequenties van dit voorstel op andere punten klaarblijkelijk niet goed doorzien zijn. Daarom sluit mijn fractie af met nog een vraag. In hoeverre kunnen processen zoals het intrekken van de kinderbijslag verstorend werken, bijvoorbeeld voor personen in een traject voor schuldsanering, waarbij een stabiel inkomen een belangrijke factor is? Eigenlijk is dat ook een vraag voor SZW.

Handelingen I 2009-2010, nr. 15 – blz. 561-562

Minister Rouvoet: Ik ga nog in op de vraag van mevrouw Ten Horn over de reparatie. De reparatie heeft te maken met het niet kunnen voorzien van de gevolgen van deze wet. Het is een technische doorwerking, met name van de normen voor de bijstand. Dat is terecht gesignaleerd. De toezegging om het te repareren komt van de collega's van Sociale Zaken. Uiteraard is daarvoor een wettraject nodig, dat nu dus nog niet voorligt bij de Kamer. Maar de toezegging is wel gedaan. Het is ook evident dat de gemeenten erop kunnen anticiperen, zodat er geen gat hoeft te vallen en er op het punt van de bijstand en de toeslagen geen achteruitgang in inkomen is. Op andere fronten – de heer Laurier vroeg daar ook naar – is er geen negatief inkomensgevolg. Het kindgebonden budget loopt bijvoorbeeld gewoon door. Het is wel goed om dat te weten. Er zullen geen inkomensgevolgen zijn; de heer Laurier vroeg daar expliciet naar. Het enige inkomensgevolg dat gesignaleerd is, namelijk de Toeslagenwet en de bijstand, wordt gerepareerd.

Handelingen I 2009-2010, nr. 16 – blz. 686

Mevrouw Ten Horn (SP): Ik kom op het derde punt: de reparatie van onbedoelde gevolgen. Mijn fractie is van mening dat eerst reparatie dient plaats te vinden alvorens het wetsvoorstel in werking treedt opdat een alleenstaande ouder niet ook gekort wordt op de bijstandsuitkering ten gevolge van de stopzetting van de kinderbijslag vanwege het schoolverzuimende kind. Kan de minister garanderen dat de alleenstaande ouder niet dubbel gepakt wordt?

Handelingen I 2009-2010, nr. 16 – blz. 686

De heer Laurier (GroenLinks): Het tweede element is de reparatie van de koppeling van de eenoudertoeslag in de bijstand aan het hebben van het recht op kinderbijslag. De minister heeft gezegd dat daar reparatie van komt. Ik ga ervan uit dat indien dit type schade bij mensen dreigt voor te komen, de wet niet tot uitvoering komt tot de reparatie heeft plaatsgevonden, dan wel dat maatregelen niet genomen mogen worden tot de reparatie heeft plaatsgevonden. Het moet van tweeën één zijn.

Handelingen I 2009-2010, nr. 16 – blz. 687

Mevrouw Linthorst (PvdA): Ten aanzien van de reparatie voor de inkomens van alleenstaande ouders heeft de minister expliciet in de vorige termijn al gezegd dat SZW heeft toegezegd dat die reparatie er komt. Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat een uitspraak van de minister in deze Kamer er ook toe zal leiden dat in ieder geval de effecten van die maatregel niet geëffectueerd zullen worden, zolang die reparatie er nog niet is.

Handelingen I 2009-2010, nr. 16 – blz. 688

Minister Rouvoet: Ook heeft mevrouw Ten Horn gesproken over de reparatie. Mevrouw Linthorst heeft volgens mij terecht gezegd dat de reparatie die ik de Kamer heb gemeld, is toegezegd door de bewindslieden van SZW. De reparatie betreft een onbedoeld effect, een doorwerking op de bijstand en de toeslagen. Voor het overige is er geen doorwerking op de inkomenspositie. Daarom kunnen gemeenten er ook op anticiperen. De zekerheid die zij wil hebben dat er geen nadelige gevolgen voor het inkomen zijn, kan ik geven. Het zou zeer onlogisch zijn om de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te laten wachten tot die reparatie er is. Dat zou ook betekenen dat wij ondertussen de 16- en 17-jarigen niet kunnen toetsen aan de AKW. Het oude systeem, het klokurencriterium, werkt immers niet en het nieuwe mag dan nog niet worden gebruikt. Bovendien zouden dan die 3000 ouders moeten wachten op de kinderbijslag die zij nu wel zouden kunnen krijgen. Ik zou de Kamer zeer adviseren die weg niet in te gaan. De reparatie vergt namelijk een wetstraject, wat tijd kost. Dan duurt het nog een flinke tijd voor dit wetsvoorstel in werking treedt. Ik zou de Kamer ernstig in overweging geven om die weg niet op te gaan, zeker omdat het niet nodig is omdat de gemeenten kunnen anticiperen.

Handelingen I 2009-2010, nr. 16 – blz. 688

Minister Rouvoet:  Hier gaat het over iets anders, namelijk het mogelijke, onvoorziene effect op de bijstandshoogte. De Kamer heeft daar al eerder naar gevraagd. Ik heb schriftelijk al laten weten dat dit onvoorziene effect hersteld gaat worden. Dit effect doet zich overigens alleen voor bij de bijstand en de toeslagen. Dat gaan wij herstellen. Dat betekent dat gemeenten bij het vaststellen van de bijstand er al rekening mee houden dat deze maatregel daar niet op doorwerkt. Dat is het anticiperen. Dat betekent dat dit wetsvoorstel geen negatieve inkomensgevolgen zal hebben, behalve als er wordt besloten tot het intrekken van de kinderbijslag. Dat is echter het voorziene effect. Ik heb de garantie al gegeven dat er geen andere onvoorziene inkomensgevolgen zijn. Dat was de vraag van mevrouw Ten Horn en die heb ik hiermee beantwoord.


Brondocumenten


Historie