31.766

Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechtenDit wetsvoorstel versterkt in de Wet toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (CBO’s). Het toezicht door het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten wordt uitgebreid tot bepaalde organisaties van vrijwillig collectief beheer.

Met dit voorstel wordt ook een instemmingsrecht ingevoerd voor het College bij eenzijdig voorgenomen verhogingen van de standaardtarieven voor exploitatie van auteurs- en naburige rechten (het zogenaamde preventief tarieventoezicht). Ook wordt voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor de beslechting van tariefgeschillen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.766, A) is op 13 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

7 november 2008

titel

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

Het toezicht kan als volgt worden samengevat:

  • ook Buma komt onder het preventieve toezicht te vallen,
  • ook organisaties van vrijwillig collectief beheer gaan onder het toezicht vallen,
  • collectieve beheersorganisaties moeten voldoen aan eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten,
  • informatieplicht, op grond waarvan in Nederland gevestigde derden waarmee de onder het toezicht vallende organisaties bij de inning of verdeling van gelden samenwerken het College van Toezicht de gevraagde inlichtingen moeten verschaffen,
  • het toezicht op de tariefontwikkeling loopt via de vereiste instemming vooraf van het College bij eenzijdig voorgenomen verhogingen van de standaardtarieven en
  • het College van Toezicht krijgt de bevoegdheid om bestuurlijke boeten en een last onder dwangsom op te leggen.

Documenten