32.356

Wijziging van een aantal wetten in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlatenDit wetsvoorstel regelt een aantal maatregelen ter bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Zo wordt het meldproces voor het verzuim gestroomlijnd, worden het toezicht en de handhaving versterkt en worden scholen en instellingen verplicht hun verzuimbeleid op te nemen in de schoolgids of onderwijsovereenkomst.

De bestrijding van het voortijdig schoolverlaten is één van de speerpunten van het kabinet. Doelstelling is het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tot een maximum van 35.000 per schooljaar in 2012; dit is een halvering ten opzichte van 2002.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.356, A) is op 8 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.

Het Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015' werd hierbij betrokken (TK 31.524, nr. 88).

Op 8 februari 2011 heeft de commissie besloten dit wetsvoorstel gelijktijdig te agenderen met het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten COM (2011)19 (E110004).


Kerngegevens

ingediend

1 april 2010

titel

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

18