32.343

Implementatie EG-richtlijn over geologische opslag van kooldioxideDit wetsvoorstel regelt de implementatie van EG-richtlijn 2009/31/EGPDF-document over de geologische opslag van kooldioxide en de OSPAR Decision on the storage of carbon dioxide streams in geological formation, (OSPAR Decision 2007/2PDF-document) in de Mijnbouwwet. De richtlijn is onderdeel van het klimaatbeleid van de Europese Unie dat er op is gericht de emissie van CO2 in de atmosfeer te beperken en afgevangen CO2 permanent in te sluiten in de ondergrond.

De richtlijn bevat regels over drie stadia in de opslagketen: het afvangen, het transport en de opslag van CO2.  Uitgangspunt is uitsluitend de bepalingen op te nemen die noodzakelijk zijn om de goede doorwerking van de bepalingen in de Nederlandse regelgeving te verzekeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.343, A herdruk) is op 25 januari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 maart 2010

titel

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten