32.264

Instelling van de kansspelautoriteitDit wetsvoorstel regelt de instelling van de kansspelautoriteit in de Wet op de kansspelen (Wok). De kansspelautoriteit krijgt tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen, het geven van voorlichting en informatie, het toezicht op de naleving en de handhaving van de wet- en regelgeving.

De kansspelautoriteit krijgt een groot aantal middelen ter beschikking om deze taken uit te kunnen voeren. Daarnaast krijgen vergunninghouders een zorgplicht op het gebied van preventie van kansspelverslaving. De minister van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het voeren van het kansspelbeleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.264, A) is op 27 september 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling op 20 december 2011 ingediende motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de wijze van berekening van de heffing ten behoeve van de kansspelautoriteit (EK 32.264, E) is later die dag weer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2009

titel

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten