32.382

Wet positie en toezicht advocatuurDit wetsvoorstel verbetert door wijziging van de Advocatenwet en de Wet op de rechtsbijstand de positie van de advocatuur in de rechtsorde. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt bij het rapport "Een maatschappelijke Orde" (TK 30.300 VI, nr. 144) van de Commissie advocatuur (Commissie Van Wijmen) (TK 30.800 VI, nr. 13). Het voorstel gebruikt de kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdige belangenbehartiging, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid als toetsingskader voor de beroepsuitoefening door advocaten.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om advocaten die niet duurzaam en stelselmatig het beroep van advocaat uitoefenen te schrappen. Daarnaast kan een raad van advies voor advies over ontwerpen van bepaalde verordeningen opgericht worden. De mogelijkheid om besluiten van organen van de Orde van Advocaten bij koninklijk besluit te schorsen of te vernietigen wordt gedeeltelijk vervangen door een goedkeuring vooraf door de minister van Veiligheid en Justitie. Daarnaast komen er regels ter verbetering van het kennisniveau en voor de klachten- en geschillenbeslechting in gevallen van geschillen tussen advocaten en cliënten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.382, A) is op 8 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Van Vliet, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 mei 2010

titel

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten