T01234

Toezegging De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de Eerste Kamer informeren over de ontwikkelingen omtrent de pensioenbesluitvorming van de eilandsraad van Curaçao (32.282)De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst, toe dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Kamer zal informeren over het vervolg van de ontwikkelingen op het gebied van de pensioenbesluitvorming van de eilandsraad van Curaçao.


Kerngegevens

Nummer T01234
Status voldaan
Datum toezegging 28 september 2010
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen pensioenbesluit eilandsraad Curaçao
Kamerstukken Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES (32.282)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 1 - blz. 3

Linthorst (PvdA):

Wij waren geschokt door het besluit van de eilandsraad van Curaçao dat tot doel heeft, de pensioenen van politieke ambtsdragers te ″verbeteren″. Met terugwerkende kracht worden leden van de eilandsraad in staat gesteld om in een periode van twaalf jaar een pensioen van 70% van het politieke inkomen op te bouwen. Het kan wel zo zijn dat er ruimte is op de begroting om de pensioenen te ″verbeteren″, maar er zijn op Curaçao vele zaken die dringend verbetering behoeven en die wat mijn fractie betreft urgenter zijn dan de pensioenen van politieke ambtsdragers, bijvoorbeeld het bieden van perspectief aan jongeren. Wij gaan niet over de beleidskeuzes die de eilandsraad maakt, maar ik zou graag van de politici in het Caribische deel van het Koninkrijk vernemen hoe zij de pensioenverbetering zien in het licht van de situatie dat Nederland ruim 1,5 mld. aan schuldsanering heeft betaald en dat het nu 18 mld. moet bezuinigen. Daarvoor gaat onder meer de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67 jaar. De schuld is gesaneerd – ik sta daar nog steeds achter – om de landen een gezonde start te kunnen laten maken. Eventuele meevallers op de begroting zouden wat mijn fractie betreft ten goede moeten komen van de bevolking, dus van onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Mijn fractie is verheugd dat de gouverneur het pensioenbesluit heeft geschorst. Wij vragen de minister, de vinger aan de pols te houden en ook deze Kamer te informeren over de ontwikkelingen.

Handelingen I 2010-2011, nr. 1 - blz. 24

Minister Hirsch Ballin:

Mevrouw Linthorst heeft gevraagd naar de pensioenbesluitvorming van de eilandsraad van Curaçao. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt deze ontwikkelingen kritisch. Zij zal de Kamer informeren over het vervolg.


Brondocumenten


Historie